En détail

Fortbildungsbeschreibung: 
Dës verdéiwend Formatioun ënnerstëtzt d’Ëmsetzung vun méi noohaltegen Prozesser an alle Beräicher an enger Maison Relais.
Am Centre Formida schaffe mir mat Materialien, déi an der Poubelle gelant wieren. Dobäi kann een sech vill Froe stellen: Ass alles, wat an d’Poubelle geet, automatesch Dreck? Wéini ass Dreck eigentlech Dreck? Firwat schmäisse mir souvill Saache fort? A wat bedeit wäertvoll? Reschtmaterialie bidden eng gutt Grondlag, mat Kanner iwwer Nohaltegkeetstheme wéi Massekonsum an Ewechwerfgesellschaft ze schwätzen an hinnen e méi bewossten a wäertschätzen Ëmgang mat Materialien ze erméiglechen.
An dëser Formatioun geet et drëms, erauszefannen, wat ee brauch, fir an enger Maison Relais méi nohalteg ze Schaffen an ze Handelen a wat Kreeslafwirtschaft domat ze dinn huet. Zesummen iwwerleeë mir, wéi een dës Thematik de Kanner méi verständlech maache kann, unhand vu praktesche Méiglechkeete mat verschiddene Materialien.
Ziele und zu erwerbende Kompetenzen: 
· Verdéiwung an d’Welt vun ondefinéierte Reschmaterialien an hiren onendleche Méiglechkeeten.
· Wëssensvermëttlung zu Linear-, Recycling- a Kreeslafwirtschaft am Kontext vu Bildungsariichtungen
· Nohaltegen Ëmgang mat Materialie léieren
· Kenneléiere vun de Grondprinzippie vu BNE – Bildung fir nohalteg Entwécklung
· Kenneléiere vun de Grondprinzippie vum Philosophéiere mat Kanner iwwer Nohaltegkeet
 
 
Sarah ÖZEN, Anouk HARTMANN
Kommunikations- und Mediendesign Kultur- und Medienpädagogin
Centre Formida, arcus a.s.b.l.

Formateurs

HARTMANN Anouk

ÖZEN Sarah