En détail

Contenu et objectifs

An dëser Formatioun geet et drëms, d‘Grontechniken vum Mountainbike a Form vu klenge Spiller an Übungen kennenzeléieren, fir dës jonke Kanner a Jugendlecher bäizebréngen. Doniëwt gin d’Sëcherheetsaspekter an d’Leedung vun engem Mountainbike-Grupp (mat Kanner oder Jugendlecher) thematiséiert.

Compétences à acquérir

  • Ennerschiddlech Beweegungsformen kenneléieren a selwer ausprobéieren
  • Notzen a Prinzipien vun den Übungen fir d’Entwecklung vu Kanner erkennen
  • Übungen fir Kanner plangen an emsetzen kënnen. Prozess begleeden an konstruktiv drop reagéieren.
  • Risiken a Geforen erkennen a firbeugen
  • Inhalt vun der Formatioun analyséieren a reflektéieren (op eegene Gebrauch)

Méthodes appliquées

  • Kuerz theoretesch Aleedung a Begleedung
  • De Schwéierpunkt läit op der praktescher Emsetzung an Eegenerfahrung vun den Teilnehmer

 

Formateurs

Raphael Tonon

Yves Picard

Jeff Kirch