En détail

Contenu et objectifs

Thematiséiert ginn ënner anerem dat spezifescht Opwiermen, d’Sécherheetsaspekter an d’Grondtechnike vum Boulderen. Dëst geschitt a Form vu kannergerechte Spiller an Übungen un der Klammmauer. De Fokus vun der Formatioun läit op der praktescher Ëmsetzung.

Compétences à acquérir

  • Ennerschiddlech Beweegungsformen kenne léieren a selwer ausprobéieren
  • Notzen a Prinzipien vun den Übungen fir d’Entwécklung vu Kanner erkennen
  • Übungen fir Kanner plangen an ëmsetze kënnen. Prozess begleeden an konstruktiv drop reagéieren.
  • Risiken a Geforen erkennen a firbeugen
  • Inhalt vun der Formatioun analyséieren a reflektéieren (op eegene Gebrauch)

Méthodes appliquées

  • Kuerz theoretesch Aleedung a Begleedung
  • De Schwéierpunkt läit op der praktescher Ëmsetzung an Eegenerfarung vun den Teilnehmer

Formateurs

PICARD Yves  –  Professeur d’éducation physique et sportive

KIRCH Jeff  –  Professeur d’éducation physique et sportive

TONON Raphaël –  Professeur d’éducation physique et sportive