En détail

D’Formatioun adresséiert sech u Gestionnairen a Jugendaarbechter:innen, déi Ënnerstëtzung bei der Budgetsopstellung an der Gestioun vun der Compta brauchen. De Service RH gëtt en Iwwerbléck iwwert Personalgestioun: Rekrutement, Salairen, Congéen, Krankeschäiner, CCT-SAS, etc.
Den DLJ bitt an all dëse Beräicher a bei villem méi seng Ënnerstëtzung un.
Zum Ofschloss ass e fräien Austausch an eng FAQ-Ronn virgesinn.

Formateurs

Luc Coljion