En détail

Détail

D’Aarbecht an enger non-formaler Jugendstruktur ass eng ganz spezifesch.
Zemools, wann een nei ufänkt, waarden eng ganz Rëtsch Defien op een.

Wat ass eng Jugendstruktur?
Wat ass non-formal Bildung?
Wat ass meng Aufgab als Erzéier*in?
Wat ass mäi Bildungsoptrag?
Wéi eng Servicer ginn et, déi mech a menger Aarbecht kënnen ënnerstëtzen?

Dës Formatioun ass obligatoresch fir all Erzéier*in, deen/déi nei am non-formale Jugendberäich ufänkt, a soll am 1. Schaffjoer absolvéiert ginn.

Contenu

Folgend Themen a Schwéierpunkte gi behandelt:

  • Gesetzgebung a Verantwortungen
  • Strukturqualitéit
  • Bildungsrahmenplan
  • Prozessqualitéit
  • Hëllefsstrukturen
  • Rechter a Pflichte vun de Jonken
  • Netzwierkaarbecht a Weiderbildung

 

(Le programme avec les horaires précis sera envoyé au plus tard un mois avant le début de la formation)

Délai d’inscription: 14 juin 2022

Formateurs

MENJE

SNJ

Autres intervenant(e)s