En détail

Inhalt

Wéi kënne mer d’’Kommunikatioun mat Kanner verbesseren a sie besser verstoe léieren?

 • Ab welchem Alter dürfen Kinder sich mitteilen?

 • Müssen Erwachsene Kinder immer ernst nehmen?

 • Was können Kinder bereits selbst entscheiden?

 • Zuhören.

 • Die Kunst des Fragenstellens.

 • Für Kinder abstrakte Dinge konkretisieren.

 • Schriftliche Kommunikation ohne Buchstaben.

 • Kommunikation mit Hilfe geteilter Symbole.

Vu wéi engem Alter un däerfe Kanner sech iwwerhaapt matdeelen?

 • Mussen déi Erwuessen d’Kanner ëmmer eescht huelen?

 • Wat kënne Kanner scho fir sech entscheeden?

 • Nolauschteren

 • D’’Konscht vum Froestellen’

 • Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren

 • Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen

 • Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler

Zielsetzung

 • Verbesserung der Kommunikation zwischen Fachpersonal und Kindern. 

 • Verbesserung der Beziehung zwischen Fachpersonal und Kindern.

 • Die Fehler und « Fallen » in der Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen erkennen und korrigieren.

Methoden

 • PP Präsentation

 • Kleingruppenarbeit

 • Kartenabfrage

 • Spiele

 • Diskussion

Formateurs

Chris Thill