En détail

Contenu et objectifs

Dass Spiller am Kannerberaich net ëmmer vun Leeschtung a Konkurrenzgedanke geprägt musse sin, soll dës Formatioun weisen. Dofir gin hei vill Spiller fiergestallt, bei deenen et drëms geet, zesummen mat engem Partner oder an enger Grupp ze spillen, ee gemeinsamt Ziel ze erreechen an ze kooperéieren.

 

Compétences à acquérir

  • Ennerschiddlech Beweegungsformen kenneléieren a selwer ausprobéieren
  • Notzen a Prinzipien vun den Übungen fir d’Entwecklung vu Kanner erkennen
  • Übungen fir Kanner plangen an emsetzen kënnen. Prozess begleeden an konstruktiv drop reagéieren.
  • Risiken a Geforen erkennen a firbeugen
  • Inhalt vun der Formatioun analyséieren a reflektéieren (op eegene Gebrauch)

 

Méthodes appliquées

  • Kuerz theoretesch Aleedung a Begleedung
  • De Schwéierpunkt läit op der praktescher Emsetzung an Eegenerfahrung vun den Teilnehmer

Formateurs

Raphael Tonon –  Professeur d’éducation physique et sportive

Yves Picard –  Professeur d’éducation physique et sportive

Jeff Kirch –  Professeur d’éducation physique et sportive